Bohové Tetakochalu pro začínající uctivače

Tento list by měl opravdu sepisovat někdo s vyššími odbornými znalostmi, jenže všichni profesoři a jsou zaujati úklidem a stěhováním a tak zbývá představení našich bohů na jednoho hobitího hraničáře.

Takže odkud bych začal - nejspíš od počátku a sice s něčím, co prý odborníci nazývají kosmologií. Zkrátka se jedná o základní představu odkud se bohové berou a co jsou vlastně zač. Tohle zpravidla přísluší filozofům, kteří mají příliš mnoho času a mohou nad takovými věcmi hloubat. Pro nás stačí, že (pokud vycházíme z pověstí) jsou to bytosti nesmírné moci a síly které existují nezávisle na světě, ale teprve na světě získají směrování a místo. Z legend vyplývá, že bohové Tetakochalu byli nižšími bohy jiných světů, kterým byl na Tetakochalu dán prostor se rozvinout. Zároveň z nich plyne, že schopnost tvořit není obecnou vlastností bohů, ale pro naši zemi je jí nadán jen Akchol Tetachol. Bohové na světě spravují určitou oblast která je pod jejich správou a je jejich pověřením a jejich moc zpravidla zasahuje právě do této oblasti. Nerozumíte tomu? Nic si z toho nedělejte, já také ne.

Jaké bohy tady na Tetakochalu uctíváme? Tady je soupis předních bohů. Každý bůh má kolem sebe zpravidla vybudovanou síť kněží a uctivačů. Bohové uctívaní na Tetakochalu patří zpravidla do jedné ze čtyř skupin.

Akchol Tetachol a jeho družina

To jsou bohové, kteří spolu s Akcholem Tetacholem přišli na svět a spravují jej. Dělí se do dvou výrazných skupin označovaných jako bohové řemesel a bohové přírody. Bohové přírody bývají často uctíváni jako bohové zemědělství.

Sjednocená církev
Platforma sdružující většinu církví Tetacholova okruhu. Nemá vlastní kněží ani symboly, ale na jejím základě se sdružují kněží většiny kultů. Hlavou sjednocené církve je nejvyšší velekněz Akchola Tetachola, ale církev je řízená radou všech zapojených kultů. Přes společnou platfotmu vystupují kulty zpravidla jednotně. Centrem sjednocené církve je Schol Aherd v Čerčech Tia. Sjednocená církev má sama několik chrámů pod vlastní správou.

Akchol Tetachol
původně božský šprýmař se stal vrchním bohem Tetakochalu. Je nejmocnější z bohů, ale jeho šprýmařský původ vnáší občas pochyby o jeho spolehlivosti. Jeho církev je druhá nejpočetnější. Je však velkým ochráncem své země a odpůrcem zla vytvořeného setbou. V jeho církvi se mohou vyskytnout všechna povolání náboženského typu. Centrem jeho církve je Schol Aherd v Čerčech Tia. Symbolem jeho kněží jsou čtyrhranné čapky a jeho božským symbolem je sedmikráska.

Ingechala Manechala
bohyně vod, je božskou družkou Akchola Tetachola a ona právě je schopná jej v případě nespolehlivosti zastavit a jeho případné chyby napravovat. Kult paní Manechaly je nejrozšířenějším kultem na Tetakochalu, centrem církve a sídlem nejvyššího velekněze je Darvalchil v království Smuoch Tia. I ona je vnímána jako nepřítel všeho zla, ale zejména v roli ochránce jednotlivých osob. Roucha jejích kněží mají modrou barvu a jejím symbolem je oblouk duhy. Duha je vnímána jako šťastné znamení a symbolizuje ochrannou náruč paní Manechaly. I v její církvi se mohou vyskytnout veškerá povolání náboženského typu.

Toral Chalgel
je vnímán jako třetí nejmocnější bůh Tetakochalu, nemá však nad sebou žádnou církevní strukturu. Je bohem magie a mají k němu blízko veškerá povolání čerpající zdroj síly z magických proudů. On sám je vnímám především jako bůh čarodějů. Jeho kult se udržuje v Temenrionu. Žádná povolání náboženského typu nebudou uctívat tohoto boha.

Mondala Elana
má zvláštní postavení protože přesto, že je legendami vnímána jako družka Torala Chalgela, váže ji úzké přátelství k Akcholu Tetacholovi. Říká se, že jí Akchol Tetachol neodepře žádné přání. Patří k bohům přírody a pod její správou je veškerá žoužel, brouci, hmyz, housenky a podobní tvorové. Je rovněž považována za ochránkyni slabých. Je uctívána nejvíce v Meddůku jako bohyně včelařství. Včelí plástev nebo šestiúhelník je jejím symbolem. její církev zaměstnává kněze, ostatní povolání náboženského typu spíše ne, i když při troše tvůrčí práce s idejemi...

Archen Pelien
je bůh učenců a učitelů, bůh vzdělání. Jeho kult je sice jedním z nejrozšířenějších na Tetakochalu, protože pod jeho správu spadají všechny školy a veškeré vzdělávání, ale jeho struktura je odlišná od církví ostatních bohů. Jeho symbolem je otevřená kniha a centra jeho řádu jsou ve všech větších městech Tetakochalu. Je však nepravděpodobné, že by z jeho řádu pocházel kněz, který by se typicky vydával za dobrodružstvím, o ostatních církevních povoláních ani nemluvě.

Tinevan Tamchel
bůh léčitelů a lékařů. Jeho kult má sídlo v Lencholu v království Kopach Tia. Jeho kněží budou léčit, ne však bojovat, takže do dobrodružství asi nebudou nejvhodnější.

Siral Etchol
patří k nejuctívanějším bohům Tetakochalu, je bohem trav a bylin, bohem zemědělství. V současnosti je vnímán jako bůh celého zemědělství ačkoliv ovocnářství patří Tirachale Gechale, pěstovaní ptáci Tilkale Kinechale a zvířata Ismelu Torichelovi. Jeho symbolem je obilný klas a centrem jeho církve je Polvark v Pedagorku. Jeho církev sice zaměstnává kněze, ale jen s velkou fantazií můžete vytvořit přesvědčivého paladina, mstitele nebo invokera oddaného bohu obilí.

Targun Ilachun
je bohem kovářství a hutnictví, nicméně jeho nejdůležitější role je v tom, že jej jako svého hlavního boha uctívají trpaslíci. Církev Targuna Ilachuna je jedinou téměř čistě trpasličí církví a je spojena se sjednocenou církví, což je nejotevřenější platforma, kde ostatní rasy s trpaslíky spolupracují. Bude-li mít církevní povolání trpaslík, bude to pravděpodobně uctivač Targuna Ilachuna. Jeho symbolem je kladivo.

Tirachala Gechala
je bohyní stromů a bohyní lesa. Někdy bývá uctívána jako bohyně ovocnářství (v Meddůku), ale zpravidla je spatřována spíše jako bohyně divoké přírody a nezkroceného lesa. Je bohyní uctívanou elfy ve Smuoch Elfech a není divu, že hlavní její svatostánek přístupný lidem se nachází v Siorilu. jejím symbolem je strom. Bohyně je rovněž matkou a paní divousů a zřejmě jedinou bohyní, kterou tento lid uctívá.

Ismel Torichel
je bohem srstnatých tvorů s tělem porostlým srstí. Jeho církev není příliš rozšířená a asi by si nezasloužila být zde uvedena nebýt toho, že jej uznávají a jako jediného boha údajně uctívají kočičáci. Informací o tomto národu je opravdu pomálu, ale tohle zřejmě bude platit.

Tarhin Derguch
patřil původně do Urganolovy družiny, ale Tetakochal se mu natolik zalíbil, že se kál a získal místo boha rádce Goliatů. Je uctíván výhradně goliaty (vzácně dalšími rasami zasaženými setbou v případě, že chtějí překročit stín setby, jsou známi půlorkové, uvažuje se o tieflinžích uctivačích), cení si především statečnosti a síly, jeho uctivači často čerpají sílu z přírodního a bojového zdroje, ale jsou známa i kněžská povolání uctívající tohoto boha.

Tindrel Dirichel
bůh mořeplavby, uctívaný námořníky ve všech významnějších přístavech Tetakochalu. Jeho symbolem je kotva, centrem jeho kultu Perchol v království Čerčech Tia. Je silně uctíván v Drin Tionu a na Vareagu

Ostatní bohové Tetacholovy družiny:
Tetacholova družina obsahuje mnohé další bohy, které zde není prostor uvádět, máte-li zájem být knězem jiného boha, zeptejte se pána hry a on vám v nespočtu bohů Tetakochalu najde toho pravého.

Dahurol Urganol a jeho družina

Tím, že setbou zla zasáhl Tetakochal a vytvořil tím mnohé tvory, stal se i Urganol bohem Tetakochalu. Urganol je nejvyšším zlým bohem, bohem přivolavačů démonů. je také jediným zlým bohem jehož jméno je obecně známo. Jeho symbolem je černý pytel s bílým provazem. Kult Urganola je zakázán pod trestem smrti na celém Tetakochalu.

Z jeho družiny jsou známi tři bohové: Ghaor Tareabor - pán netvorů, Sloer Thanover - pán nemocí a nemrtvých, Dagher Trugaher - pán otrokářů. Nic bližšího o nich není známo, vyskytují se pouze v pověsti o útoku Urganola na Tetakochal.

Drungští bohové

Když drungové a jejich spojenci přepadli Tetakochal, aby se zde trvale usídlili, přinesli s sebou i celý vlastní pantheon bohů. Z nich se do dnešních dob v rozumném počtu dochoval pouze kult Abrunga, kmenového boha Drungů. Abrung je uctíván ve Vup Tia a jeho nejvyšší obřadník sídlí v Erchanu. Jeho kult se rovněž vyskytuje v Pedagorku. Abrung má vlastní osoby s mocí kněžskou i s mocí přírodní.

Ostatní bohové

Na Tetakchalu se dále uctívá malý počet bohů nespadajících do žádné z výše uvedených kategorií. Původ jejich kultu je ztracen někde v šerém dávnověku a není o jejich původu nic známo.

Olchen proměnlivý
Záhadný bůh snů s ještě záhadnějšími kněžími; nejvyšší z jeho kněží, se kterým lze normálně mluvit, sídlí v Ivlachu, ale není vyloučeno, že skutečný velekněz je kdesi jinde ba že kult řídí sám bůh snů. Je zde jen pro informaci, jako členové jeho kultu hráči začínat nemohou.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče