Zeměpis Tetakochalu pro laiky a začátečníky

kněží Archena Peliena ve všem tom zmatku dokázali najít jednu ze svých map a pověřili mě, abych jako osoba zcestovalá popsal pro vás podobu Tetakochalu tak, abyste se v ní alespoň zhruba zorientovali.

Tetakochal má, jak lze vidět, podobu čtverce postaveného nakoso vůči světovým stranám, který protínají dva vzájemně se křížící horské hřbety. Nejvyšší horské štíty se tak zvedají kolem středu země. Naše země je malá, obyvatelé většiny světa by ji sotva označili za kontinent, spíše za ostrov, ale díky Tetacholově dychtivosti a snaze po mnohotvárnosti a i díky dalším událostem poskytuje dostatek prostoru pro každého, koho si jen dokážete představit, jen sem prosím netahejte logiku, výpočet počtu krav na jednoho draka a podobné věci, které zajišťuje Tetacholova božská moc a tak vám vaše výnosové tabulky jsou na nic.

Hory tak dělí Tetakochal do čtveřice zemí, podle pověstí bylo kdysi v každé ze zemí jedno jednotné království, ale pokud jste četli někerý historický spis (na vaší úrovni tak maximálně stručnou historii od Kandera z Ivlachu), víte, že to tak nikde trvale nevydrželo. Nicméně historie není cílem tohoto popisu, takže se o ní zmíním jen tam, kde to jinak nejde.

Středové pohoří se nazývá Akchol Tchol - Akcholovy Hory - a je zcela neobydlené. Podle pověstí je v samém středu Tetakochalu na nejvyšší hoře sídlo bohů. Pohoří směřující na jih se nazývá Berbech Tchol - Medvědí hory a leží v něm dvě trpasličí podzemní králosvství Na severu Had Ghed a na jihu Gorgehad. Ze západní strany pak do hor zasahuje goliatí oblast Krolrang.

Na východ se táhne pohoří Sigach Tchol - Orlí hory. Na jeho západním okraji se nachází široká náhorní plošina a řada údolí tvořících nejstarší stát Tetakochalu Temenrion (nebo po našem Temaron)- zemi kouzelníků, obydlenou především elfy a v menší míře eladriny (oni se obvykle vydávají za elfy jak jsem psal v popisu ras). Plus se zde vyskytuje nevelké množství ostatních ras, většinou jako studenti zdejších škol. Podzemí Orlích hor skrývá tři trpasličí království, bráno od západu to jsou Igarad-Dehad, Vjoes Had a Morhes Had. V horách jsou také podle pověsti sídla moudrých orlů, poddaných Tilkaly Kinechaly.

Na sever se pak táhne pohoří Ragach Tchol, Dračí hory. Na západních úbočích asi ve dvou třetinách cesty na sever se rozkládá Tcholach Tia (nebo po elfím Teon Tion), horská zem, obývaná zejména lidmi a půlčíky, řízená radou. Jižně od ní je pak goliatí země Kroldrung. V horách se dále nacházejí dvě trpasličí království, maličký Had Gulgu na území Tcholach Tia a staroslavný Tirogad v místě, kde Dračí hory přechází do Akcholových. Ve zbytku hor se skrývají draci a jejich drakonští příbuzní a ošetřovatelé, neboť jsem jejich přítomnost prozradil, takže se o ní musím zmínit i zde. Jak je jejich společnost řízena, není známo. Na severním cípu Tetakochalu pak žijí obři a další nesympatické potvory a není osídlen.

Konečně na západ se vine Ukech Tchol, prokleté Hadí hory. Právě tady se podle pověstí strhla bitva Tetachola s Urganolem a právě toto pohoří vykázal Akchol Tetachol za příbytek skřetům, goblinům, koboldům, skřetvědům, tiefingům, orkům a všem dalším stvořením vzniklým setbou. V Hadích horách se žádný stabilní státní útvar nikdy nevytvořil a neudržel. Nicméně v současnosti většinu jejich rozlohy zabírají tři skřetí království. Tato království možná s jedinou vyjímkou vydrží jen tak dlouho dokud bude žít skřet, který je dokázal sjednotit. Nejzápadnější z nich je Chororot ovládaný mohutným orkem Krochem, následuje Hrechrot skřetího čaroděje Ghazara a pak Michre Echrot - tato země je asi nejzajímavější z toho, co hadí hory poskytují, protože její vládce Guragoch je člověk a země skýtá, pokud je známo, azyl všemožným lidským uprchlíkům a zločincům. Bude vyžadovat bližší průzkumnou výpravy v brzké budoucnosti. Ale to bude asi na vás.

Svůj popis jsem začal od pohoří, ale většina obyvatel žije na širokých pláních mezi nimi. Jihovýchodní kraj se nazývá Čerčech Tia, země Břízy. Nicméně je to pouze označení, nikoliv popis nejběžnějšího stromu. Čerčechské území téměř celé zabírá království Čerčech Tia. Království je obýváno směsicí lidí a půlčíků. Kraje pod oběma horami pak jsou čistě půlčickými a gnómskými oblastmi, požívají jisté autonomie a jsou řízené voleným knížetem-starostou. Království Čerčech Tia má na svém území tři velká města, na jihovýchodě přístav a hlavní město Perchol, zřejmě největší město celého Tetakochalu, na severovýchodě přístav Tavarchol a na severním okraji město Schol Aherd, které je centrem Sjednocené církve a zároveň církve Akchola Tetachola. Jižní i východní cíp země jsou pusté a neovládané královstvím, jižní cíp je zarostlý neproniknutelným lesem, který obývají barbarští černí kanibalové a východní cíp je obtěžován příšerami usazenými na Čerčechských ostrovech. V severozápadním cípu pak za pruhem neproniknutelných bažin leží nevelké Ivlachské knížectví. Knížectví samo je významné těžbou zlata a stříbra, jakož i tím, že se zde nachází jedno z významných center, možná to nejvýznamnější, církve Archena Peliena, boha vzdělání. Obyvatelstvo knížectví jsou především lidé, ale kněží Archena Peliena neodmítnou nikoho,

Severovýchodně se nachází země Smuoch Tia, země Buku. Tentokrát název dosti přesně odpovídá složení tamních lesů a velkou část území pokrývají bukové pralesy. Království Smuoch Tia se rozkládá na širokém pásu země podél pobřeží, jeho hlavní město Lachdor leží zhruba uprostřed Smuochského pobřeží. Království ovládá i největší ze Smuochských ostrovů, ostrov Edrag. K zajímavým městům patří přístav Guyam na hranici s Drin Tionem, který plně ovládá bohatý loďař Saphar, Ve středu území ležící Darvalchil, kde je centrum církve Ingechaly Manechaly a Sioril, elfí město, centrum oblasti obývané téměř výhradně elfy. Zbytek království ovládá půlčická a lidská smíšená populace.
Na severní části pobřeží a na jihozápadní části ostrova Vareagu se rozkládá elfí království Drin Tion. Od pobřeží odříznutá je zbylá elfí oblast, takzvaný Smuoch Elfech, ten je vnitřně rozdělen na dvě království Stigarion a Eligrion. Území elfích království pokrývá hustý bukový prales a království jsou neelfům nepřístupná (to neplatí pro eladriny, kteří jsou vlastně také elfy a pro některé šotky, které ani elfové nedokážou uhlídat). Jihozápadní cíp země v samém podhůří hor pak patří Meddůckému vévodství. Meddůk je obydlen výhradně půlčíky a gnómy a je zcela přeměněn na zahradu. Většina tamních stromů jsou ovocné stromy a horské louky jsou plné květů nad kterými bzučí včely z tisíců úlů. Meddůk se zabývá ovocnářstvím a včelařstvím a jsou v tom nejlepší na světě. Ačkoliv nejúrodnější půda je v okolí Polvarku, půlčický talent udělal z Meddůku to nejrozkvetlejší místo. Není tedy divu, že v Meddůku, jednom z šesti Meddůckých měst je centrum kultu Mondaly Elany, jako patronky včelařství.
Jako poslední v mém výčtu zemí Smuoch Tia musím uvést dvě obchodní republiky. Na severovýchodě ostrova Vareag se nachází převážně lidská země Západní Vareag, jedná se o bohatou obchodnickou republiku s hlavním městem Vareagem. Na menším ostrůvku Tilikonu pak najdeme hobití obchodnickou republiku Tilikon, obě země sdílely společný osud a dodnes jsou si v mnohém podobné. Snad jen, že Tilikon je hezčí.

Je čas opustit Smuoch Tia a přesunout se do severozápadní země, do Kopach Tia, země Javoru. Království Kopach Tia zde zabírá většinu území, nicméně království není vnitřně jednotné. Navíc království více než kterékoliv jiné řídí státní rada složená ze zástupců šlechty, ale zejména z předních obchodníků, rozhodující je výše majetku, nikoliv urozenost. Hlavním městem je přístav Sinrach. Kopach Tia je obýváno smíšenou lidsko-půlčickou populací, nicméně půlčíků je zde méně než v jiných zemích. Zajímavými městy je Nový Derdok, hlavní město do jisté míry samosprávného půlčického knížectví a sídlo proslulých půlčických kušinických oddílů. Dalším zajímavým městem je Tirm, centrum hrabství Tirm, neboť hrabata z Tirmu svůj rod odvozují od dynastie dávných Vuptijských králů a pokud historie sahá, vždy dělali svému původu čest. Mohl bych zmínit i Lenchol, centrum kultu boha léčitele Tinevana Tamchela.
Na západě pod horami se rozkládá goliatí země Kroldrung řízená velíkým náčelníkem na straně jedné a vrchním šamanem na straně druhé. Na severozápad od Kroldrungu pak leží Igadion, samostatný elfí stát, lesy Igadionu jsou tmavé a působí na náhodného cestovatele nevlídně, ale elfové stejně nikoho na své území nepouštějí. Na východ od Igadionu a sever od Kroldrungu pak v horách leží horská země Tcholach Tia o které se zmiňuji jinde. Konečně v jihovýchodním cípu země leží území vévodství Pedagork. Vévodství je obýváno především lidmi s malým procentem hobitů, nicméně kromě původních Tetakochalských obyvatel tu lze najít i lidi Drungských rysů. Do vévdoství patří i pruh extrémně úrodné půdy kolem města Polvarku, toto město je centrem církve Sirala Etchola jako boha zemědělství.
Ostrovy u Kopach Tia pak obývá jakýsi záhadný poloplazí primitivní národ a jsou obecně nazývány zemí Mlaaeí. Mlaaeiští obyvatelé provozují výměnný obchod s Kopach Tia.

Poslední odstavec je třeba věnovat Vup Tia, zemi Dubu. Jako je dub pevný, tak jsou pevní i obyvatelé této země. Severozápadní část země zabírá Velká poušť, pustina, kterou podle legendy vypálil Urganolův pytel setby zla a odkud pochází všechny nestvůry a příšery. Na severu této pouště, tam kde bezvodou pustinu přece jen občas zavlaží pottoky z Hadích hor se nachází země kočičáků. Protože se k ní dá dostat jen po průchodu pouští nebo horami plnými skřetů, nejsou o této zemi zádné zprávy. Ale těch několik šifterů, kteří se vzácně vyskytují tu i onde potvrzuje, že to není jen legenda.
Zbytek Vupského území zabírá království Vup Tia. Království je obýváno lidmi většinou smíšené krve. Na okraji velké pouště žijí kočovnické kmeny Inanů, podle nejistých zpráv znají cestu přes poušť a dokážou se dostat až do kočičácké země a obchodovat s jejími obyvateli. Inané jsou vůči Vup Tia loajální jen velmi volně. Hlavním městem Vup Tia je Erchan ležící ve vnitrozemí zhruba ve středu země, dalšími městy je přístavní pevnost Talha nebo Darupsen na severovýchodě. Na svazích Medvědích hor se nachází poloautonomní goliatí území Krolrang. Jižní cíp země a ostrovy u Vup Tia jsou obývány černými kanibaly, ale království s nimi má určitou formu dohody, takže pro ně nepředstavují problém.

Tak a to je celá naše podivuhodná země, sám jsem zvědav ve kterém kraji začne vaše dobrodružství.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče